Záverečná správa o realizácií projektu Stolný tenis pre všetkých krompašanov 2019 so zhodnotením účelu jeho využitia
31.12.2019

Dňa 23.01.2019 MŠK-STO Krompachy na Trangusovej ulici č. 1 v Krompachoch podalo žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Krompachy. Názov projektu bol Stolný tenis pre všetkých krompašanov 2019.

Dňa 10.7.2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2019 medzi Mestom Krompachy a MŠK – STO Krompachy.

Dňa 16.07.2019 sme prijali platbu na náš bankový účet vo výške 4.000,- Eur.

Doba trvania projektu bola odo dňa podania žiadosti t.j. od 23.1.2019 do 31.12.2019.

Miestom konania bola Stolnotenisová herňa na Trangusovej ulici č. 1 v Krompachoch a taktiež na rôznych športoviskách v rámci celej SR.

Celkové výdavky projektu boli vo výške: 9. 080,52 Euro

Z toho výška dotácie od mesta vo výške: 4.000,- Eur

Vlastné zdroje vo výške: 5.080,52 Eur

Projekt stolný tenis pre všetkých krompašanov 2019 sa vlastne týka všetkých občanov mesta Krompachy, ktoré majú záujem o stolný tenis.

Naša ponuka je široká a nájde si v nej uplatnenie každý kto ma o tento šport záujem.

Naším hlavným zameraním je trénovanie detí a mládeže od predškolského veku až do dospelosti.

V súčasnosti máme v našom klube približne 65 detí a mládežníkov. Niektoré hrajú aktívne ligu dospelých, niektorí len mládežnícke súťaže a niektoré len chodia na tréningy (záleží od ich talentu a záujmu).

Otvorili sme hodiny pre verejnosť, čím je stolnotenisová herňa sprístupnená všetkým občanom mesta Krompachy.

V roku 2019 sme hrali 3. ligu západ muži, 4. ligu Spiš – Gemer muži, 6. ligu Spiš muži a 7. ligu Spiš muži. V mládežníckych súťažiach sme sa zúčastňovali všetkých oblastných súťaží t.j. Majstrovstiev Spiša, Spišského pohára mládeže mladší žiaci, 2. liga Spiš – Gemer starší žiaci, Spišský pohár mládeže dorastenci. V rámci krajských súťaží sme chodili na Východoslovenské poháre mládeže vo všetkých vekových kategóriach t.j. najmladší žiaci, mladší žiaci, starší žiaci a dorastenci. Taktiež sme sa zúčastnili na Majstrovstvách Východného Slovenska vo všetkých vekových kategóriach . V rámci celej SR sme chodili na Slovenské poháre mládeže v kategóriách najmladší žiaci, mladší žiaci a starší žiaci. Dve hráčky sa nominovali na Majstrovstvá SR v kategórii najmladšie žiačky a jedna hráčka v kategórii mladšie žiačky. Zúčastnili sme sa aj na medzinárodných turnajoch t.j. na Satelite v Čechách, a na medzinárodnom turnaji v Prahe.

Naše najlepšie mládežnícke výsledky boli:

3. miesto na majstrovstvách SR v štvorhre najmladšie žiačky

Množstvo umiestnení na Majstrovstvách Východného Slovenska a Majstrovstvách Spiša.

Toho času máme v klube jednotku Slovenska v kategórii najmladšie žiačky, ktorá je už zároveň aj reprezentantkou SR.

Organizovali sme stolnotenisové sústredenie v letných mesiacov pre deti a mládež.

Usporiadali sme Majstrovstvá Východného Slovenska v družstvách najmladšie žiačky a Majstrovstvá Spiša v kategórii najmladší žiaci a starší žiaci. Organizovali sme Jarmočný turnaj a Vianočný turnaj.

Chceli sme otvoriť Krompašskú Open ligu pre neregistrovaných ale z dôvodu nízkeho záujmu sa nám tento zámer nepodarilo uskutočniť.

Prínos projektu a cieľ projektu:

Pravidelná športová činnosť zvyšuje obranyschopnosť, otužilosť a celkové vyhliadky lepšie zvládať všetky zdravotné problémy, ktoré nás môžu počas nášho života postihnúť.

Z psychologického hľadiska má pohybová aktivita blahodarný vplyv na psychiku, či už z pohľadu psychohygieny, potrebe vyvíjať pohybovú činnosť a s tým spojené uspokojenie so sebarealizácie.

Odborníci na výživu varujú, že nedostatok pohybu spôsobuje obezitu a z toho vyplývajúce ďalšie zdravotné problémy.

Učitelia potvrdia, že deti, ktoré majú dostatok pohybovej aktivity vykazujú vyššiu sústredenosť na mentálnu prácu, ich cieľavedomosť a húževnatosť v športe sa často krát uplatňuje aj pri učení a potrebe dosahovať úspech v ktorejkoľvek oblasti, a že deti, ktoré si v rannom veku zvykli na aktívny a plnohodnotný denný program, ktorý má jasný cieľ, za ktorým deti kráčajú, sa neskôr uplatňuje vo všetkých oblastiach existencie jedinca.

Sociológovia to všetko zhrnú a poukážu na nenahraditeľnú funkciu pravidelných pohybových programov pre deti z pohľadu sociálnej prevencie pred zlými návykmi, ako prevenciou pred kriminalitou, drogovým závislostiam a celej škále problémov spojených s potrebou sebarealizácie, ktorá je v častých prípadoch smerovaná úplne iným smerom, než by si rodičia a spoločnosť predstavovali.

Publicita projektu:

Naše úspechy zverejňujeme na našej webovej stránke: https://mskstokrompachy.cultech.sk

Sú tam odkazy na stránku https://pinec.sk , kde sú zverejnené všetky výsledky z dlhodobej súťaže dospelých. Taktiež sú tam odkazy na stránku vsstz a sstz, kde sú zverejnené všetky výsledky z mládežníckych súťaží.

Zverejňujeme aj naše výsledky na sociálnych sietiach ako je Facebook v skupine Otvorené a transparentné mesto Krompachy.

Taktiež na dresoch, ktoré používame pri súťažiach máme logo mesta Krompachy.